70% khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai

- Thứ Bảy, 09/04/2022, 08:25 - Chia sẻ
Hoạt động dân nguyện có vai trò đặc biệt quan trọng trong xem xét, giải quyết khiếu nại tố cáo trong đó có đất đai; góp phần tháo gỡ khó khăn trong đời sống xã hội, hoàn thiện hệ thống pháp luật; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.