Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại Tp. Gia Nghĩa