Khuyến công Nam Định

Hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển 

Xem với cỡ chữ
Những năm qua, dưới phối hợp giữa Sở Công thương tỉnh Nam Định với Cục Công thương địa phương, hoạt động khuyến công của Nam Định đã hỗ trợ, tiếp sức, khuyến khích nhiều doanh nghiệp, làng nghề sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mạnh dạn đầu tư, đổi mới dây chuyền thiết bị sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, liên kết, mở rộng thị trường, tạo việc làm, nâng cao hiệu suất lao động; khuyến khích các tổ chức, cá nhân thành lập mới doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình sản xuất.

Dựa trên cơ sở kinh phí khuyến công được UBND tỉnh giao cho ngành, hoạt động khuyến công tăng cả về số lượng các đề án được hỗ trợ, chất lượng và hiệu quả đề án đã đem lại hiệu quả rất thiết thực đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn. Góp phần động viên, khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đầu tư mới, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. 

Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Nam Định đã triển khai hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề ngắn hạn, gắn lý thuyết với thực hành theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp để tạo việc làm và nâng cao tay nghề cho người lao động nhằm cung cấp số lao động sau khi được đào tạo vào làm việc tại các doanh nghiệp.

Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức để nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp; hỗ trợ đào tạo khởi sự doanh nghiệp; thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn; tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài khu vực, hội nghị giao thương kết nối cung cầu hàng hóa để mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm công nghiệp nông thôn.

Hoạt động khuyến công đã ngày càng được quan tâm và từng bước khẳng định vai trò, vị thế trong việc thúc đẩy phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương; tạo việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh sự chuyển dịch lao động giữa các ngành, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình phát triển nông thôn mới.

M.Hương