Khối thi đua III Văn phòng Quốc hội trao đổi kinh nghiệm tại Hà Tĩnh, Nghệ An