Khai mạc Phiên họp thứ Ba Ủy ban Thường vụ Quốc hội