Khai mạc Phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội