Khai mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội