Khai mạc Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội