Khai mạc kỳ hop thứ Nhất, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026