Khai mạc kỳ hop thứ Hai, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII