Khai mạc kỳ hop thứ Hai, HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX