Khai mạc Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa IX