Khai mạc Kỳ hop thứ 2, HĐND tỉnh Quảng Bình Khóa XVIII