Khai mạc Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Hà Giang Khóa XVIII