Khai mạc kỳ hop thứ 17, HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa X