Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 

Xem với cỡ chữ
Ngày 18.10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc với chủ đề “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bên vững, nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân, xây dựng nên văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động sáng tạo, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh”.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có 349 đại biểu đại diện cho hơn 60.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội

Báo cáo Chính trị trình Đại hội do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Nguyễn Tôn Hoàng trình bày nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, với sự nỗ lực, đổi mới, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đạt kết quả cao.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, có bước phát triển khá toàn diện, xã hội ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao, nhiều mô hình sản xuất mới được hình thành. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm đạt 6,44%. Ước tính đến cuối năm 2020, giá trị GRDP ước đạt hơn 87.300 tỷ đồng, tăng gấp 1,53 lần so với năm 2015, GRDP bình quân đầu người đạt 54,55 triệu đồng, tăng 1,55 lần so với đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn liên tục tăng qua các năm, đến cuối năm 2020, ước đạt trên 8.000 tỷ đồng, tăng bình quân 9,24%/năm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp, nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phát huy hiệu quả. Chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng mang lại kết quả tích cực, tạo sự lan tỏa rộng khắp. Môi trường khởi nghiệp được quan tâm kiến tạo, từng bước tạo được phong trào khởi nghiệp trong nhân dân. Du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, tiềm năng du lịch được khai thác ngày càng hiệu quả, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) luôn đứng ở thứ hạng cao và 12 năm liền nằm trong nhóm dẫn đầu của cả nước, góp phần thu hút 178 dự án đầu tư trên địa bàn, với tổng vốn đăng ký hơn 18.000 tỷ đồng (có 8 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư 1.889 tỷ đồng), nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động là 4.200 doanh nghiệp.

Trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp tập trung: Thực hiện có hiệu quả quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tập trung phát triển nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ, chú trọng liên kết với các địa phương trong phát triển đô thị, công nghiệp và thương mại, dịch vụ để phục vụ nền nông nghiệp phát triển bền vững; đào tạo nghề, hỗ trợ, tạo điều kiện chuyển đổi nghề, khuyến khích đi lao động ở nước ngoài. Đẩy mạnh đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Giữ vững cân đối thu, chi ngân sách hàng năm. Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết, thị trường, sản xuất an toàn, tăng tỷ lệ sản phẩm bảo quản, chế biến sau thu hoạch; giữ vững các ngành công nghiệp có lợi thế và tập trung phát triển mạnh ngành công nghiệp chế biến thực phẩm. Tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy và vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên. Thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số trên 3 lĩnh vực: Xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Xây dựng chính quyền các cấp của dân, do dân và vì dân. Tăng cường công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực gắn với kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động Nhà nước và của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là trong tham gia tự quản, xây dựng cộng đồng dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy mạnh mẽ ý chí, niềm tin và khát vọng vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025  

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính biểu dương những thành tích Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp tập trung giữ vững, củng cố, vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực để phát triển địa phương. Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, coi trọng và tập trung thực hiện thật tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; trong đó, lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh; nhu cầu thị trường, các ngành mới nổi và tăng năng suất lao động làm định hướng. Giữ gìn và phát triển văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững; trong đó lấy phát triển con người, bảo đảm và cải thiện dân sinh làm mục đích. Củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu; tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, trên cơ sở xây dựng Đồng Tháp thành khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng; phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế. Ngoài việc phát huy nội lực, tỉnh cần chủ động tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban, bộ, ngành, địa phương trong cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, thường xuyên phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Đồng Tháp thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra. Các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước, nhất là các tỉnh ủy, thành ủy trong vùng tích cực xây dựng và củng cố mối quan hệ liên kết, hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả với Đồng Tháp để thúc đẩy cùng nhau phát triển, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau ấm no và hạnh phúc.

Tại đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức  Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015 -2020, tham gia Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015 - 2020 Lê Minh Hoan làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; giới thiệu Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong ngày làm việc hôm nay, các đại biểu dự Đại hội đã tham gia quyên góp tiền ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.

Vũ Châu