Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII