Bộ Y tế

Khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính 

Xem với cỡ chữ
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đổi mới nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa ban hành Chỉ thị Số: 08/CT-BYT về việc đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đổi mới nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ Y tế.

Cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh còn chậm

Chỉ thị nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ tổ chức rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nhờ đó đã đạt được một số kết quả quan trọng như: chuẩn hóa danh mục TTHC, đơn giản hóa TTHC, đẩy mạnh việc phân cấp cho địa phương, cắt giảm các điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành, từng bước thiết lập và vận hành nền hành chính phục vụ, đặc biệt là nâng hạng chỉ số cải cách hành chính của Bộ Y tế năm 2020.

Cán bộ ngành Y tế hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình

Tuy nhiên, việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, cải cách TTHC còn chậm; tồn đọng nhiều hồ sơ. Một số quy định TTHC chưa rõ ràng, minh bạch về quy định hồ sơ, trình tự thực hiện, trách nhiệm của các đơn vị trong quy trình giải quyết.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do: một số đơn vị chưa quan tâm đôn đốc, thúc đẩy việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính; chưa chú trọng đầu tư đúng mức cả về nhân lực, vật lực cho công tác cải cách TTHC và việc lấy ý kiến các bên liên quan khi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Việc liên thông và chia sẻ thông tin, dữ liệu khi tích hợp hệ thống Dịch vụ công của các đơn vị lên Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế còn gặp một số vấn đề kỹ thuật nên thông tin, dữ liệu chưa hoàn toàn chính xác và đầy đủ.

Khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về TTHC

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đổi mới nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ Y tế; khẩn trương khắc phục các hạn chế nêu trên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, theo đó, chấn chỉnh ngay việc giải quyết TTHC tại đơn vị, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về TTHC. Khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC. Thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết TTHC.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19.10.2016 về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, bảo đảm tạo thuận lợi và đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. Rà soát, chuẩn hóa quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo hướng đơn giản, hợp lý, dễ thực hiện, minh bạch, rõ trách nhiệm của cơ quan đơn vị trong quy trình giải quyết.

Bộ trưởng Bộ Y tế giao Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc việc giải quyết TTHC tại Bộ Y tế đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền. Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

Hà An