Kết quả thực hiện OCOP giai đoạn 2018-2020 

Xem với cỡ chữ
Sau khi Quảng Ninh phát kiến đầu tiên triển khai Chương trình (mỗi xã, phường một sản phẩm) OCOP vào năm 2017, Chính phủ đã xác định chương trình là nội dung, nhiệm vụ quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và đạt được kết quả đáng khích lệ .