Hoạt động khoa học và công nghệ nổi bật 2020 

Xem với cỡ chữ
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tác động mạnh mẽ, ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hoạt động của nền kinh tế-xã hội từ đầu năm 2020 theo chiều hướng xấu, khoa học và công nghệ Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ và thành tựu nổi bật, đóng góp thiết thực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững.