Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV 

Xem với cỡ chữ
Trong cuộc bầu cử ngày 23.5.2021, có 69.523.133 cử tri cả nước đã tham gia bỏ phiếu (99,60%) bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội Khóa XV. Có 499 người được xác nhận kết quả trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV (đạt 99,8%), một người không được xác nhận tư cách trúng cử.

Trong tổng số người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu có 194 người trúng cử; đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu có 301 người trúng cử; đại biểu tự ứng cử: có 4 người trúng cử. Số đại biểu hoạt động chuyên trách ở Trung ương trúng cử là 126 người; số đại biểu hoạt động chuyên trách ở địa phương trúng cử là 67 người.

Về cơ cấu kết hợp, theo báo cáo tóm tắt, đại biểu là phụ nữ có 151 người (tỷ lệ 30,26% trong tổng số người trúng cử); đại biểu là người dân tộc thiểu số có 89 người (tỷ lệ 17,84%); đại biểu trẻ dưới 40 tuổi có 47 người (tỷ lệ 9,42%); đại biểu là người ngoài Đảng có 14 người; đại biểu Khóa XIV tái cử hoặc đã từng là đại biểu Quốc hội các Khóa trước có 203 người (tỷ lệ 40,68%); đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội có 296 người (tỷ lệ 59,32% trong tổng số người trúng cử).

Về trình độ chuyên môn, trên đại học có 392 người (tỷ lệ 78,56% trong tổng số người trúng cử (trong đó, Tiến sĩ là 144 người, Thạc sĩ là 248 người); Trình độ đại học có 106 người (21,24%); dưới đại học có 1 người (tỷ lệ 0,20%). Về học hàm: Giáo sư: 12 người, Phó Giáo sư: 20 người.

Nhật Sơn