2 tháng đầu năm 2024, xuất siêu đạt 4,72 tỷ USD

2 tháng đầu năm 2024, xuất siêu đạt 4,72 tỷ USD -0