INFOGRAPHIC: Những khác biệt của năm học mới 2020 - 2021 

Xem với cỡ chữ
Năm học mới 2020-2021 là năm học với nhiều điểm đặc biệt, ngành giáo dục phải thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, trong bối cảnh vẫn phải tăng cường phòng chống dịch Covid-19.