HĐND tỉnh Bạc Liêu ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Huy động mọi nguồn lực, quan tâm chất lượng các tiêu chí 

Xem với cỡ chữ
Trên cơ sở xem xét Báo cáo Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bạc Liêu đã thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Nghị quyết HĐND nhấn mạnh: Tăng cường tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị tham gia, quán triệt và thực hiện quan điểm “xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu và không có kết thúc”. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động mọi nguồn lực để đến cuối năm 2020, 100% xã đạt 19/19 tiêu chí; trong chỉ đạo phải quan tâm đến chất lượng các tiêu chí, tránh chạy theo thành tích.

35 xã, 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Nghị quyết của HĐND Bạc Liêu ghi nhận: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc và được sự đồng tình hưởng ứng tích cực của người dân. UBND tỉnh đã chỉ đạo tập trung lồng ghép các chương trình, dự án cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới; khắc phục dần tình trạng đầu tư dàn trải. Tăng cường phân cấp, phân quyền cho các huyện, xã; đẩy mạnh huy động các nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 14

Từ đó, chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, đảng viên và người dân về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sự đồng tình của người dân, góp phần quan trọng thay đổi diện mạo nông thôn. Hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng được hoàn thiện; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm; môi trường, cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp hơn, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Đặc biệt, đến nay đã có 35 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra (có 25 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới).

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, phối hợp giữa các sở, ngành chức năng có lúc chưa chặt chẽ, chưa gắn tuyên truyền với việc tổ chức thực hiện. Trong giai đoạn đầu triển khai chương trình, một số địa phương chưa tập trung quyết liệt và thường xuyên nên tiến độ đạt được chậm. Một số nơi công tác lãnh đạo, điều hành tập trung cao ở thời điểm xã phấn đấu đạt chuẩn, khi đã được công nhận xã nông thôn mới thì có biểu hiện thỏa mãn, thiếu quan tâm duy trì và nâng chất lượng các tiêu chí. Việc thu gom và xử lý rác thải ở nông thôn còn nhiều khó khăn; tỷ lệ thu gom chất thải rắn tập trung ở nông thôn còn thấp. Công tác phối hợp, đôn đốc hướng dẫn của sở, ngành chức năng được giao quản lý với huyện, xã từng lúc, từng nơi chưa thường xuyên, thiếu cụ thể. Việc sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình hiệu quả chưa được thực hiện thường xuyên.

Quan tâm chất lượng các tiêu chí

Khắc phục những hạn chế, tồn tại trên, HĐND tỉnh Bạc Liêu đề nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh: Tăng cường tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện chương trình. Đồng thời, quán triệt và thực hiện quan điểm “xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu và không có kết thúc”. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động mọi nguồn lực để đến cuối năm 2020 có 100% xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới; trong chỉ đạo phải quan tâm đến chất lượng các tiêu chí, tránh chạy theo thành tích. Quan tâm bố trí nguồn lực cho 2 huyện Đông Hải, Hòa Bình còn nhiều xã chưa đạt 19/19 tiêu chí, hàng năm, cân đối nguồn vốn cho các địa phương duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng để chống xuống cấp.

Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư nguồn lực cho các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí mới đạt ngưỡng hoặc chưa hoàn thiện, làm nền tảng xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo hướng bền vững; nhất là các tiêu chí như: Giảm nghèo bền vững; xử lý rác thải, vệ sinh môi trường nông thôn; thu nhập bình quân đầu người; việc khai thác sử dụng các thiết chế văn hóa xã, ấp... Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập của nhân dân (nhất là đối với Hợp tác xã nông nghiệp).

Phát huy vai trò cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôi mới tỉnh, Nghị quyết HĐND tỉnh nhấn mạnh: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục rà soát một số tiêu chí trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để tham mưu UBND tỉnh xem xét, sửa đổi cho phù hợp. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện toàn diện các tiêu chí, nhất là những tiêu chí cần ít nguồn vốn đầu tư, nhưng cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân ở địa phương. Bên cạnh đó tập trung hướng dẫn, khuyến khích người dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Quan tâm nâng chất các hợp tác xã, thực hiện có hiệu quả mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của từng xã, gắn với chương trình xây dựng mỗi xã một sản phẩm.

Đối với UBND cấp huyện, cần chủ động chỉ đạo, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện chương trình, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng; quan tâm nhân rộng cách làm hay, các mô hình hiệu quả, gương điển hình tiên tiến về xây dựng nông thôn mới. UBND và Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã quan tâm chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới phải tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí mới đạt ngưỡng, chưa hoàn thiện làm cơ sở cho việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hàng năm, cân đối nguồn duy tu, sửa chữa công trình hạ tầng nông thôn để chống xuống cấp như hiện nay, đi đôi với việc xây dựng cơ chế quản lý, khai thác phù hợp.

NGỌC HIỀN