Quận Hà Đông, Hà Nội

Huy động mọi nguồn lực phát triển văn hóa 

Xem với cỡ chữ
Chiều 19.10, Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND TP. Hà Nội đã làm việc với UBND quận Hà Đông về việc thực hiện Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND (ngày 13.7.2012) của HĐND thành phố về Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết số 11).

Báo cáo với Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Thị Hòa cho biết: Nghị quyết số 11 đã nhanh chóng được cấp ủy, chính quyền các cấp trong quận triển khai, Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Theo đó, các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra được thực hiện đầy đủ, toàn diện, hiệu quả trên các mặt công tác. Đến năm 2020, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90,2%, tổ dân phố văn hóa đạt 80,4%; 92/142 di tích trên địa bàn được xếp hạng. Hiện, toàn quận có 201/250 tổ dân phố có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng (đạt 80,04 %). Hệ thống công viên và các điểm vui chơi, giải trí được mở mang, phát triển.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố khảo sát thực tế công tác quy hoạch, phát triển văn hoá tại làng nghề Vạn Phúc (quận Hà Đông)  

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận quận Hà Đông đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 11. Qua đó, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quy hoạch và phát triển văn hóa trên địa bàn. Cụ thể, công tác thông tin, tuyên truyền về quy hoạch và phát triển văn hóa được tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có những chuyển biến tích cực... Đáng chú ý, công tác quản lý, sử dụng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích được quan tâm, chú trọng (37/60 di tích xuống cấp được đầu tư, tu bổ, tôn tạo).

Thời gian tới, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, quận Hà Đông cần rà soát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch văn hóa của địa phương; lồng ghép nội dung quy hoạch phát triển văn hóa trong các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp với tình hình thực tế. Ngoài ra, hàng năm quận cần chú trọng xây dựng các mục tiêu, giải pháp về kinh tế gắn với phát triển văn hóa; tập trung xây dựng nếp sống văn minh và môi trường văn hóa Thủ đô. Đồng thời, cần đầu tư xây dựng, sửa chữa, khai thác và sử dụng các thiết chế văn hóa hiệu quả, đúng quy định. Đặc biệt, cần tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực cho văn hóa. Trong đó, phải đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa.

PHI LONG