Chung sức phòng, chống và chiến thắng đại dịch

Quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cùng các lực lượng toàn quân đã đẩy mạnh phong trào thi đua đặc biệt: Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động.