Họp báo về công tác chuẩn bị Ngày bầu cử 23.5.2021