Hơn 600 Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu E quá thời hạn xác minh 

Xem với cỡ chữ
Tổng cục Hải quan vừa có thông báo gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố danh sách hơn 600 Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu E (C/O mẫu E) quá thời hạn xác minh.

Đây là danh sách các C/O mẫu E năm 2019 đã gửi tới cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của nước xuất khẩu xác minh nhưng quá thời hạn theo quy định tại khoản 6 Điều 19 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20.4.2018 của Bộ Tài chính, không nhận được kết quả xác minh. Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện thủ tục từ chối C/O mẫu E theo quy định và thông báo cho doanh nghiệp biết.

Tại khoản 6 Điều 19 Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định quá trình xác minh (bao gồm cả việc đi kiểm tra trực tiếp tại nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu và ra thông báo kết luận kiểm tra) được thực hiện trong thời hạn không quá 180 ngày, kể từ ngày Tổng cục Hải quan gửi văn bản đề nghị xác minh, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định thời gian xác minh dài hơn. Quá thời hạn này mà không nhận được kết quả xác minh, cơ quan hải quan thực hiện từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Trường hợp cơ quan hải quan nhận thông báo kết quả xác minh quá thời hạn quy định tại khoản này, cơ quan hải quan xem xét chấp nhận hoặc không chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa căn cứ trên cơ sở kết quả xác minh, giải trình của cơ quan, tổ chức hoặc người sản xuất, người xuất khẩu phát hành chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa hay cơ quan hải quan của nước xuất khẩu. Giải trình của cơ quan, tổ chức hoặc người sản xuất, người xuất khẩu phát hành chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa hay cơ quan hải quan của nước xuất khẩu phải chi tiết và lý giải được những vấn đề mà cơ quan hải quan đã đưa ra và phải được gửi trực tiếp bằng văn bản đến Tổng cục Hải quan.

Vân Phi