Hội thảo khoa học cấp quốc gia Bùi Bằng Đoàn với cách mạng Việt Nam.