Hội nghị tập huấn về Kỹ năng tham vấn ý kiến nhân dân trong quá trình ban hành chính sách và giám sát của HĐND