Hội nghị quan hệ hợp tác Quốc Hội Việt Nam - Lào, Đoàn kết - Hữu nghị