Hội đồng Dân tộc họp toàn thể 

Xem với cỡ chữ
Ngày 21 – 22.9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, Hội đồng Dân tộc đã tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 11.

Tại Phiên họp, Hội đồng Dân tộc nghe lãnh đạo các Bộ: Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi 9 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2020; kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 5 năm 2021 – 2025.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến phát biểu tại Phiên họp

Theo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông, tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi 9 tháng đầu năm nay cơ bản ổn định, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, không xảy ra các vụ việc có tính chất nghiêm trọng; đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện, các vấn đề an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, khối đại đoàn kết dân tộc được giữ vững.

Với trọng trách được giao, Ủy ban Dân tộc đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Trung ương, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc, tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, nhiệm vụ công tác dân tộc trên phạm vi cả nước…

Trên cơ sở kết quả đạt được, nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra, những tháng cuối năm, Ủy ban Dân tộc sẽ tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tập trung hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT – XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2030; xây dựng dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình; hoàn thiện hồ sơ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 10.2020; Xây dựng tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Ủy ban Dân tộc xác định tiếp tục thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đối với vấn đề dân tộc, đoàn kết dân tộc, công tác dân tộc; cụ thể hóa Chiến lược phát triển KT – XH 10 năm 2021 – 2030; Tham mưu cho Quốc hội Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT – XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; Tăng cường công tác pháp chế, thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư; Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, tiết kiệm hiệu quả…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông cũng cho biết, để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT – XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, dự kiến bố trí vốn để thực hiện Chương trình trong năm 2021 là hơn 44 nghìn tỷ đồng, bằng 15% tổng vốn thực hiện chương trình. 

Đối với kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 5 năm 2021 – 2025, Ủy ban Dân tộc đặt mục tiêu: tập trung nguồn lực để đầu tư các vấn đề bức thiết của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo thứ tự ưu tiên. Cụ thể, đến năm 2025, giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nhà ở, đất ở, nước sản xuất, nước sinh hoạt; sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở địa bàn đặc biệt khó khăn, nhất là vùng nguy cơ cao về thiên tai; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bảo đảm cho người dân có thu nhập ổn định từ bảo vệ và phát triển rừng, bảo đảm sinh kế bền vững; đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu, chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo…

Cơ bản thống nhất với Báo cáo của Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến đề nghị, Ủy ban Dân tộc cần bổ sung, hoàn thiện thêm đánh giá về tình hình thiên tai, dịch bệnh Covid – 19 tác động thế nào đến đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và sự phát triển KT – XH ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung. Việc triển khai gói hỗ trợ Covid – 19 tại các địa phương này như thế nào.

Đặc biệt về phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2025, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đề nghị, Ủy ban Dân tộc chỉ rõ trọng tâm của giai đoạn 2021 – 2025 sẽ là gì? Không nên chỉ đánh giá các dự án, chương trình do Ủy ban trực tiếp quản lý, mà cần làm rõ, việc thực hiện chính sách dân tộc trong 9 tháng qua, những kết quả đạt được và hạn chế. Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội dồng Dân tộc đề nghị, cần làm rõ thêm việc bảo đảm nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bố trí vốn đúng, đủ cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT – XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

+ Trong khuôn khổ Phiên họp toàn thể, Hội đồng Dân tộc cũng cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Tin và ảnh: Hoàng Ngọc