Hỏi - đáp về bầu cử: 

Xem với cỡ chữ
Bạn đọc Nguyễn Phi Long (Lâm Đồng): Việc niêm phong, quản lý phiếu bầu cử sau khi kiểm phiếu được thực hiện như thế nào? Phiếu bầu và các tài liệu do Ủy ban Bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử chuyển đến được lưu trữ, xử lý ra sao?

Sau khi kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu, Tổ bầu cử tiến hành niêm phong phiếu bầu cử theo từng loại phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, phiếu bầu cử đại biểu HĐND các cấp, trong đó chia riêng số phiếu bầu cử hợp lệ và số phiếu bầu cử không hợp lệ.

Toàn bộ số phiếu đã được niêm phong phải được Tổ bầu cử cho vào hòm phiếu và làm thủ tục niêm phong hòm phiếu có chữ ký của Tổ trưởng, Thư ký Tổ bầu cử gửi UBND cấp xã. UBND cấp xã có trách nhiệm quản lý các loại phiếu bầu cử của các Tổ bầu cử ở địa phương mình. Trong thời gian quản lý phiếu bầu cử theo quy định của pháp luật về lưu trữ (ít nhất là 5 năm), nếu không có ý kiến bằng văn bản của cấp có thẩm quyền thì tuyệt đối không được mở và kiểm tra phiếu bầu cử đã được niêm phong.

Sau khi kết thúc bầu cử, Ủy ban Bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử có trách nhiệm bàn giao các loại phiếu bầu cử, biên bản, tài liệu liên quan đến công tác bầu cử cho UBND cấp tương ứng để bảo quản và lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Thời gian lưu trữ ít nhất là 5 năm đối với phiếu bầu cử và 10 năm đối với các tài liệu khác.