Hỏi - đáp về bầu cử 

Xem với cỡ chữ
Bạn đọc Văn Thị Minh Huyền (TP. Đông Hà, Quảng Trị): Việc bỏ phiếu bầu cử được thực hiện theo nguyên tắc nào? Trước khi bỏ phiếu, cử tri có được kiểm tra hòm phiếu hay không? Phiếu bầu cử như thế nào là không hợp lệ?

Về nguyên tắc bỏ phiếu, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND quy định như sau: mỗi cử tri có quyền bỏ 1 phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ 1 phiếu bầu đại biểu HĐND tương ứng với mỗi cấp HĐND; cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay; khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử; nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác; khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào Thẻ cử tri; mọi người phải tuân theo nội quy phòng bỏ phiếu.

Về việc kiểm tra hòm phiếu, theo quy định, trước khi bỏ phiếu, Tổ bầu cử phải kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri để bảo đảm tính công khai, khách quan và thực hiện nguyên tắc nhân dân kiểm tra. Đây cũng là hình thức để cử tri trực tiếp giám sát cuộc bầu cử. Đúng giờ bắt đầu bỏ phiếu theo quy định, Tổ trưởng Tổ bầu cử mời 2 cử tri có mặt tại phòng bỏ phiếu (không phải là người có tên trong danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND tại đơn vị bầu cử nơi có khu vực bỏ phiếu)  chứng kiến việc kiểm tra hòm phiếu. Sau khi kiểm tra hòm phiếu và xác nhận không có gì ở trong, hòm phiếu được đóng và niêm phong bằng giấy có đóng dấu của Tổ bầu cử, thì cuộc bỏ phiếu mới được bắt đầu.

Những phiếu bầu cử không hợp lệ là: phiếu không theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra; phiếu không có dấu của Tổ bầu cử; phiếu để số người được bầu nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử; phiếu gạch xóa họ, tên của tất cả những người ứng cử; phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách những người ứng cử hoặc phiếu có ghi thêm nội dung khác.