Hỏi - đáp về bầu cử: 

Xem với cỡ chữ

Bạn đọc Nguyễn Xuân Hải (Đông Anh, Hà Nội): Việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội được thực hiện như thế nào?

Chậm nhất là ngày 23.4.2021 (30 ngày trước ngày bầu cử), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phải gửi biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba kèm theo Danh sách những người đủ tiêu chuẩn được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đến Hội đồng Bầu cử quốc gia; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh gửi biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử được Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa phương đến Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ vào danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu, Hội đồng Bầu cử quốc gia gửi đến Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương danh sách và 1 bộ hồ sơ của người do cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử được dự kiến về ứng cử tại địa phương để Ủy ban Bầu cử dự kiến danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và gửi danh sách này đến Hội đồng Bầu cử quốc gia để xem xét, quyết định việc lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử.

Trên cơ sở danh sách giới thiệu của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và dự kiến bố trí người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử do các địa phương gửi đến, Hội đồng Bầu cử quốc gia lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước chậm nhất là ngày 27.4.2021 (25 ngày trước ngày bầu cử).

Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương mình theo quyết định của Hội đồng Bầu cử quốc gia chậm nhất là ngày 3.5.2021 (20 ngày trước ngày bầu cử); đồng thời, các tổ bầu cử có trách nhiệm niêm yết ngay danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội ở khu vực bỏ phiếu mà mình phụ trách kèm theo tiểu sử tóm tắt của từng người để cử tri nắm được thông tin.

PV