Hỏi - đáp về bầu cử: 

Xem với cỡ chữ
Bạn đọc Vuhanhkim@gmail.com: Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội Khóa XV báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử đại biểu Quốc hội cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV.

Đối với Ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Tổ bầu cử kết thúc nhiệm vụ đối với bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV sau khi Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc việc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội trong cả nước và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Ủy ban bầu cử ở các cấp kết thúc nhiệm vụ đối với bầu cử đại biểu HĐND cùng cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sau khi Ủy ban bầu cử đã trình báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND và hồ sơ, tài liệu về bầu cử tại kỳ họp thứ nhất của HĐND cấp tương ứng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban bầu cử đại biểu HĐND, Tổ bầu cử hết nhiệm vụ đối với bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sau khi Ủy ban bầu cử ở cấp tương ứng kết thúc việc tổng kết công tác bầu cử và công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND của cấp mình nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

PV