Hỏi - đáp 

Xem với cỡ chữ
Xin cho biết “chức sắc”, “chức việc” trong quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có sự giống và khác nhau như thế nào?

Về vấn đề này, xin trao đổi với độc giả như sau:

Các Khoản 8, 9, Điều 2, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo về giải thích từ ngữ quy định:

Khoản 8, Điều 2: “Chức sắc là tín đồ được tổ chức tôn giáo phong phẩm hoặc suy cử để giữ phẩm vị trong tổ chức”: Theo quy định này, chỉ có tín đồ mới có thể được phong phẩm, suy cử làm chức sắc trong tổ chức tôn giáo!

Khoản 9, Điều 2: “Chức việc là người được tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo bổ nhiệm, bầu cử hoặc suy cử để giữ chức vụ trong tổ chức.” Theo quy định này, chức việc có thể là chức sắc, nhà tu hành, tín đồ của tổ chức tôn giáo và kể cả người không phải là tín đồ cũng có thể được bổ nhiệm giữ một chức vụ trong các tổ chức thuộc tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo!

Theo các quy định của Luật nêu trên, điểm giống nhau của “chức sắc”, “chức việc” là cùng được tổ chức tôn giáo phong phẩm, suy cử hoặc bổ nhiệm, bầu cử để giữ phẩm vị hay chức vụ trong tổ chức; điểm khác biệt là chỉ có tín đồ mới có thể được tổ chức tôn giáo phong phẩm, suy cử làm chức sắc, còn mọi người bao gồm cả chức sắc, nhà tu hành, tín đồ và người không phải tín đồ cũng có thể được tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc!

Có chức sắc chỉ hoạt động tôn giáo, không tham gia quản lý tổ chức của giáo hội nên chỉ có phẩm vị, có chức sắc tham gia quản lý tổ chức các cấp, giữ một chức vụ trong tổ chức nên có cả phẩm vị và chức vụ. Ví dụ: Một vị Hòa thượng tham gia Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh với chức vụ là Trưởng ban, thì về phẩm vị là Hòa thượng, về chức vụ là Trưởng ban.

Để hiểu rõ thêm về từ ngữ này, độc giả có thể tham khảo bài “Chức sắc”, “Chức việc” trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Nguyễn Khắc Huy), Tạp chí Công tác tôn giáo số 6 (142) tháng 6.2018.

Nguyễn Khắc Huy Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ