Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên