Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh giám sát tại Sở Văn hoá và Thể thao

- Thứ Năm, 01/02/2024, 12:16 - Chia sẻ

Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, giai đoạn 2018-2023, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã có cuộc làm việc với Sở Văn hoá và Thể thao.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Trưởng Đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh giám sát tại Sở Văn hoá và Thể thao -0
Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà chủ trì cuộc làm việc

Báo cáo tại cuộc làm việc, lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao Quảng Ninh cho biết, thời gian qua việc tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, điều chỉnh đảm bảo phù hợp, khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Hiệu quả hoạt động của các đơn vị được nâng lên, từng bước thực hiện tự chủ về tài chính thực tiễn của đơn vị.

Từ năm 2018 đến nay, Sở đã thực hiện giảm 6 đơn vị sự nghiệp (giảm 7 đơn vị so với năm 2015); tinh giản biên chế 53 viên chức. Số viên chức sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách trong đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên thuộc Sở giảm là 108 người.

Hiện nay, có: 2 đơn vị là Bảo tàng Quảng Ninh và Đoàn nghệ thuật Quảng Ninh tự chủ 100% kinh phí chi thường xuyên; Thư viện tỉnh tự chủ 20%; Trường TDTT tự chủ 10%; Trung tâm Văn hoá tự chủ 30%; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh tự đảm bảo chi thường xuyên.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh giám sát tại Sở Văn hoá và Thể thao -0
Lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao Quảng Ninh báo cáo tại cuộc làm việc 

Mặc dù đạt được những kết quả nhưng một số đơn vị sự nghiệp công lập sau khi thực hiện sáp nhập, giảm các đầu mối dẫn đến việc dôi dư cấp phó so với quy định, việc bố trí công tác cho cán bộ, viên chức khó khăn. Về trình độ, năng lực, cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực văn hoá thể thao còn nhiều bất cập, đặc biệt là lĩnh vực văn học, nghệ thuật nên chưa có nhiều nhân tố mới.

Mặt khác cơ chế chính sách lương, thưởng cho công chức, viên chức còn thấp; việc thu hút đầu tư đối tác công tư trong lĩnh vực văn hoá, thể thao theo phương thức đối tác công tư hiện nay chỉ áp dụng cho một số lĩnh vực; đối với lĩnh vực thể dục -thể thao, văn hoá, công viên... không nằm trong diện điều chỉnh của Luật Đầu tư; nguồn thu từ phí, từ hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp của một số đơn vị sự nghiệp công lập không ổn định, ảnh hưởng đến khả năng tăng mức độ tự chủ theo nghị quyết đề ra.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh giám sát tại Sở Văn hoá và Thể thao -0
Toàn cảnh cuộc giám sát

Phát biểu kết luận cuộc giám sát, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao công tác sắp xếp, đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Văn hoá và Thể thao. Đồng thời, đề nghị Sở tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị về việc đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đoàn giám sát sẽ ghi nhận những kiến nghị, đề xuất để tổng hợp, báo cáo đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Phong Nam
#