Ban hành Nghị quyết Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII

- Thứ Ba, 02/04/2024, 17:25 - Chia sẻ

Ngày 1.4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XVII) họp ngày 27.3.2024 xem xét, thảo luận các nội dung quan trọng về: Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố; Nội dung Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025), Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; Công tác cán bộ.

Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2024 lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô -0
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị chuyên đề. Ảnh: ITN

Sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, đề án, báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Hội nghị thống nhất quyết nghị một số nội dung.

Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Cán sự đảng UBND thành phố đã chuẩn bị tốt nội dung các báo cáo, tờ trình, chương trình kỳ họp bảo đảm kỹ lưỡng, khoa học và chất lượng. Cơ bản thống nhất với dự thảo các báo cáo do Ban Thường vụ Thành ủy trình tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng cơ bản thống nhất đối với các báo cáo, tờ trình do Ban Cán sự đảng UBND thành phố trình gồm: Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố và Nội dung Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy có trách nhiệm chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND thành phố, các cơ quan chức năng rà soát, tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các đại biểu, hoàn thiện Báo cáo Tờ trình để trình HĐND thành phố theo đúng thẩm quyền và đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Cũng theo Nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tiến hành xem xét trách nhiệm và quyết định thi hành kỷ luật đổi với cán bộ thuộc thẩm quyền.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố để chỉ đạo xây dựng và ban hành Kết luận của Hội nghị làm cơ sở cho cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

“Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo, tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu, hoàn thiện các nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch đã đề ra nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2024 lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 – 10.10.2024) góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Nghị quyết nêu rõ.

Văn Anh
#