Hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND thành phố Cần Thơ

Bài 1: Tăng tranh luận, tạo lan tỏa 

Xem với cỡ chữ
Trên cơ sở được cung cấp thông tin đầy đủ và thông tin thu thập được, đại biểu có bước chuẩn bị kỹ các nội dung chất vấn và truy vấn. Vì vậy, chất lượng các câu hỏi ngày càng được nâng lên. Vấn đề nào chưa được trả lời thỏa đáng, đại biểu sẵn sàng tranh luận, tiếp tục truy vấn để làm rõ và giải quyết thấu đáo vấn đề đặt ra. Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ khuyến khích, động viên tất cả các đại biểu tham gia chất vấn. Từ đó, tạo sự lan tỏa, kỹ năng chất vấn của đại biểu dần được nâng lên.

Dành thời gian thỏa đáng

Trên thực tế, hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND luôn được Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt và ngày càng đi vào thực chất, có trọng tâm, sôi nổi, dân chủ. Trước các kỳ họp HĐND, Thường trực HĐND thành phố đều có văn bản đề nghị đại biểu HĐND thành phố trên cơ sở các vấn đề nổi cộm, có tính bức xúc qua hoạt động giám sát, khảo sát của các Ban HĐND, qua TXCT, theo dõi tình hình thực tiễn của thành phố và qua các kênh thông tin khác đề xuất nội dung, đối tượng chất vấn tại kỳ họp để Thường trực HĐND thành phố xem xét, lựa chọn nội dung, đối tượng chất vấn phù hợp.

Trước mỗi kỳ họp thường lệ, Thường trực HĐND thành phố đều giao cho Văn phòng HĐND thành phố thống kê, biên soạn, tìm kiếm và cập nhật các tài liệu liên quan đến nội dung được chất vấn để gửi trước cho đại biểu HĐND có thời gian nghiên cứu; gửi lại các nghị quyết, thông báo kết luận chất vấn, lời hứa của các thủ trưởng sở, ngành ở các kỳ họp trước để rà soát, đối chiếu, chuẩn bị nội dung tham gia chất vấn tại kỳ họp sát hợp với từng đối tượng.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, thời gian qua, tại các kỳ họp HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ đều dành 1/3 thời gian của kỳ họp cho hoạt động chất vấn (2 buổi). Chủ tọa kỳ họp đề nghị đại biểu HĐND đặt câu hỏi chất vấn ngắn gọn, đi thẳng vào nội dung; đồng thời, đề nghị người trả lời ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm câu hỏi, tránh kể thành tích, xác định rõ trách nhiệm và đề ra biện pháp thực hiện tốt hơn vấn đề đại biểu đặt ra trong thời gian tới.

Đại biểu chất vấn tại kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Cần Thơ

Chất vấn có trọng tâm, trọng điểm

Để nội dung chất vấn có trọng tâm, trọng điểm, Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ chọn lọc từ nhiều kênh thông tin, như: Ý kiến đề xuất của đại biểu; qua hoạt động giám sát của thường trực, các ban của HĐND thành phố; ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các cuộc TXCT; qua thực tế theo dõi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước và từ dư luận xã hội... Nội dung được lựa chọn để chất vấn phải tập trung vào các vấn đề lớn, nổi cộm, có tính bức xúc được đông đảo cử tri thành phố và đại biểu quan tâm.

Thường trực HĐND thành phố rà soát, tổng hợp kỹ việc thực hiện “lời hứa” của giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tại các phiên chất vấn trước, từ đó làm rõ trách nhiệm của giám đốc các sở, thủ trưởng các đơn vị liên quan trong việc thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp trước, nhất là các vấn đề đòi hỏi phải có lộ trình, thời gian, nguồn lực... Điều này sẽ bảo đảm cho việc thực hiện các vấn đề được chủ tọa kết luận tại phiên chất vấn được các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan quan tâm thực hiện liên tục và hiệu quả hơn.

Tại Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2018) và Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019) của HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố không lựa chọn nhóm vấn đề để chất vấn như trước đây mà đại biểu có thể chất vấn tất cả các đối tượng phải trả lời theo luật định. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các thành viên của UBND thành phố, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân thành phố đều trong tâm thế chuẩn bị sẵn sàng để trả lời các câu hỏi chất vấn của đại biểu HĐND thành phố.  

Điểm đáng lưu ý là trên cơ sở cung cấp thông tin đầy đủ cho đại biểu và thông tin do đại biểu thu thập từ các kênh thông tin trong quá trình hoạt động, đại biểu có bước chuẩn bị kỹ các nội dung chất vấn và truy vấn. Vì vậy, chất lượng các câu hỏi chất vấn ngày càng được nâng lên. Vấn đề nào chưa được trả lời thỏa đáng thì đại biểu sẵn sàng tranh luận, tiếp tục truy vấn để làm rõ và giải quyết thấu đáo vấn đề đại biểu đã đặt ra. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND thành phố khuyến khích, động viên tất cả các đại biểu tham gia vào hoạt động chất vấn, mở rộng đối tượng đại biểu không chuyên trách làm nòng cốt. Từ đó, tạo sự lan tỏa trong hoạt động chất vấn và kỹ năng chất vấn của đại biểu HĐND thành phố dần được nâng lên đều hơn so với trước đây.

THANH QUỐC