Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hoàn thiện pháp luật về quốc phòng, an ninh 

Xem với cỡ chữ
Với khối lượng công việc rất lớn, trong điều kiện nhân lực có hạn, nhưng với tinh thần tích cực, chủ động và trách nhiệm, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã luôn đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng, an ninh.

Thạc sỹ Đoàn Phúc Thịnh -

Phó Vụ trưởng Vụ Quốc phòng - An ninh, Văn phòng Quốc hội

Nâng hiệu quả quản lý nhà nước

Trong nhiệm kỳ Khóa XIV, Ủy ban Quốc phòng và An ninh được phân công chủ trì thẩm tra 17 dự án luật về lĩnh vực quốc phòng, an ninh (tăng 13 dự án luật so với nhiệm kỳ Khóa XII và tăng 7 dự án Luật so với nhiệm kỳ Khóa XIII); 2 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội; 4 dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 2 dự thảo Nghị định của Chính phủ và thẩm tra các Tờ trình của Thủ tướng về việc tăng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; tham gia thẩm tra hơn 30 dự án luật, pháp lệnh do các Ủy ban khác của Quốc hội chủ trì thẩm tra theo phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Căn cứ vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm, lãnh đạo Ủy ban đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch chủ trì thẩm tra, phân công cụ thể từng đầu việc cho các Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Thường trực Ủy ban; đồng thời, chỉ đạo Vụ Quốc phòng và An ninh cử cán bộ, chuyên viên tham gia phục vụ. Cùng với việc thu thập các tài liệu liên quan đến nội dung dự thảo luật, Thường trực Ủy ban còn cử thành viên tham gia Ban soạn thảo và cử cán bộ, công chức Vụ tham gia Tổ biên tập ngay từ đầu nhằm có điều kiện nghiên cứu sâu hơn. Để có thêm thông tin làm cơ sở phục vụ cho hoạt động thẩm tra, chỉnh lý các dự thảo luật, dự thảo nghị quyết, cung cấp cho đại biểu Quốc hội xem xét, cho ý kiến, Thường trực Ủy ban đã phối hợp chặt chẽ với Ban soạn thảo và các cơ quan chức năng tổ chức nhiều đoàn khảo sát làm việc với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương có liên quan; tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo, tọa đàm để lấy ý kiến các chuyên gia.

Hoạt động thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo luật, dự thảo nghị quyết đã bám sát chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; tạo điều kiện để cá nhân, tổ chức thực hiện tốt hơn quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Được sự chỉ đạo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của tập thể thành viên Ủy ban, sự cố gắng của cán bộ, công chức Vụ Quốc phòng và An ninh nên chất lượng các báo cáo thẩm tra của Ủy ban, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (do Ủy ban chủ trì giúp xây dựng) bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng. Các dự thảo luật, dự thảo nghị quyết sau khi tiếp thu, chỉnh lý đều được đại biểu Quốc hội biểu quyết tàn thành với tỷ lệ số phiếu cao, trong đó, có nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt nhất trí...

Giám sát nhiều vấn đề bức xúc

Bên cạnh công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Quốc phòng - An ninh đã chủ trì giúp Quốc hội tiến hành giám sát tối cao về“Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018”; giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị nội dung, tổ chức giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh”; giám sát chuyên đề của Ủy ban về “Việc thi hành chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng”.

Trong quá trình tiến hành các hoạt động giám sát, Ủy ban luôn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát chi tiết, phù hợp với chương trình hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc lựa chọn nội dung giám sát đã tập trung vào những vấn đề bức xúc, được dư luận và cử tri quan tâm. Thông qua hoạt động giám sát, đã kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập và kịp thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý; đồng thời lấy kết quả giám sát, khảo sát để phục vụ công tác thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo luật, dự thảo nghị quyết.

Theo sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban đã cử thành viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc và đóng góp tích cực vào các hoạt động giám sát khác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban cũng đã tổ chức giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và các luật ban hành trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV. Hàng năm, trước mỗi kỳ họp Quốc hội, Ủy ban tổ chức giám sát, xem xét các Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ, ngân sách quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Thông qua giám sát, đã kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đòng thời góp phần giảm tình trạng nợ đọng văn bản hướng dẫn để sớm đưa pháp luật vào cuộc sống.

Trong nhiệm kỳ Khóa XIV, hoạt động đối ngoại của Ủy ban tiếp tục được đẩy mạnh và mở rộng cả về phạm vi và đối tác, đặt biệt đã duy trì hội nghị thường niên trao đổi thông tin và kinh nghiệm hoạt động giữa 3 Ủy ban tương ứng của Quốc hội Campuchia, Lào và Việt Nam. Hoạt động đối ngoại thực hiện đúng quy chế đối ngoại, bảo đảm tiết kiệm, đã góp phần tích cực vào việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nghị viện; trao đổi và học hỏi kinh nghiệm xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát, quyết định chính sách liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Ngoài ra, Ủy ban còn hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác do Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội phân công.

Với khối lượng công việc rất lớn, trong điều kiện nhân lực có hạn, nhưng với tinh thần tích cực, chủ động và trách nhiệm, Ủy ban đã luôn đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khác của Quốc hội và các cơ quan hữu quan để hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm, cũng như chương trình, kế hoạch toàn khóa, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và về quốc phòng, an ninh nói riêng, đồng thời cũng góp phần quan trọng trong việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Trung Thành