Hiến pháp một lần nữa khẳng định tư tưởng bất diệt của dân tộc Việt Nam là đề cao quyền con người, quyền làm chủ của nhân dân, phản ánh giá trị cao quý bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

Xem với cỡ chữ
Phát biểu của CHỦ TỊCH QH NGUYỄN SINH HÙNG tại Lễ ký chứng thực Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Các đồng chí thân mến!

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi xin được chào mừng các đồng chí đã có mặt đông đủ để chứng kiến Lễ ký chứng thực Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thưa các đồng chí!

Hiến pháp là văn kiện chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, là luật cơ bản, luật gốc của Nhà nước, phản ánh ý chí, lợi ích của toàn dân tộc, định hướng chiến lược cho sự phát triển của đất nước. Phúc đáp yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XIII đã ban hành Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp và thành lập Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã tổ chức tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Để việc xây dựng, ban hành Hiến pháp phù hợp ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, tại Kỳ họp thứ Tư, sau khi xem xét dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Quốc hội đã quyết định công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để lấy ý kiến toàn dân. Việc lấy ý kiến nhân dân đã được các cấp, các ngành triển khai sâu rộng, nghiêm túc, thu hút được sự tham gia tích cực, tâm huyết của đông đảo các tầng lớp nhân dân và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý dân chủ, sâu rộng trong cả hệ thống chính trị. Trên cơ sở ý kiến của nhân dân, ý kiến của các cơ quan, tổ chức và các vị đại biểu Quốc hội, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã được chỉnh lý, hoàn thiện trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Năm và xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu.

Tại Kỳ họp thứ Sáu vừa qua, sau nhiều phiên thảo luận, vào hồi 9 giờ 50 phút, ngày 28.11.2013, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Việt Nam với tuyệt đại đa số tán thành của các vị đại biểu Quốc hội; đồng thời cũng xác định thời điểm có hiệu lực của Hiến pháp bắt đầu từ ngày 1.1.2014. Hiến pháp mới là sản phẩm trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, thể hiện ý Đảng thuận với lòng dân. Quốc hội đã thay mặt nhân dân cả nước thực hiện sứ mệnh lịch sử là xây dựng, ban hành bản Hiến pháp mới – Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước.

Hiến pháp một lần nữa đã khẳng định tư tưởng bất diệt của dân tộc Việt Nam là đề cao quyền con người, quyền làm chủ của nhân dân, phản ánh giá trị cao quý bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hiến pháp mới đã quy định rõ ràng, đầy đủ về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo vệ Tổ quốc, về tổ chức bộ máy nhà nước, về hiệu lực và việc sửa đổi Hiến pháp. Hiến pháp cũng đã khẳng định mạnh mẽ giá trị bất biến chủ quyền quốc gia của nhân dân Việt Nam, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và sứ mệnh lịch sử của nó không chỉ phản ánh bước tiến mới của đất nước mà còn bảo đảm cơ sở chính trị - pháp lý vững chắc hơn cho Nhà nước và nhân dân ta trước những thách thức của thời đại.

Với việc thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của mình, đóng góp vào sứ mạng chung của dân tộc, tạo nền tảng cùng đất nước bước sang một giai đoạn phát triển mới.

Các đồng chí thân mến,

Hôm nay, tôi thay mặt Quốc hội ký chứng thực bản Hiến pháp này như là sự xác nhận của nhân dân và đồng bào cả nước đối với bản Hiến pháp, đồng thời cũng thể hiện sự cam kết của nhân dân và cả hệ thống chính trị trong việc tuân thủ, thực thi, tôn trọng và bảo vệ Hiến pháp, trung thành với Hiến pháp.

Tại buổi lễ trọng thể này, một lần nữa thay mặt Quốc hội, tôi trân trọng cảm ơn các vị tiền bối, các bậc cao niên, lão thành cách mạng, đồng bào, đồng chí cả nước đã tham gia đóng góp xây dựng nên bản Hiến pháp. Cảm ơn các vị trong Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các vị đại biểu Quốc hội đã làm việc rất trách nhiệm, nghiêm túc, dân chủ, khoa học, lắng nghe, thấu hiểu, tiếp thu và chắt lọc tinh hoa trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để xây dựng nên bản Hiến pháp này.

Xin cảm ơn các đồng chí, các vị khách quý đã tham dự và chứng kiến Lễ ký chứng thực Hiến pháp. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Xin trân trọng cảm ơn!