HĐND Quảng trị tổng kết nghị quyết về nông nghiệp nông thôn