Hà Nội phát triển các mô hình đọc sách 

Xem với cỡ chữ
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 268/KH-UBND về phát triển các mô hình đọc sách trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, Hà Nội sẽ phát triển văn hóa đọc mạnh mẽ và đi vào thực chất. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng trong sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục của thành phố. Đồng thời, nâng cao chất lượng phục vụ, khai thác hiệu quả nguồn vốn tài liệu, phát triển tài nguyên thông tin trong hệ thống thư viện, góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

Học sinh Trường Tiểu học An Dương (Tây Hồ, Hà Nội) tìm đọc sách văn học tại thư viện trường
Nguồn: hanoi.qdnd.vn

Thành phố đặt mục tiêu, đến năm 2025 phấn đấu 85% người dân sử dụng các mô hình đọc sách có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, lao động, nghiên cứu và giải trí; 100% quận, huyện, thị xã có thư viện tư nhân, tủ sách gia đình.

Mỗi năm, thành phố tổ chức ít nhất 1.000 hoạt động liên quan đến sách, trưng bày triển lãm sách, hội sách, giao lưu tác giả - tác phẩm, nói chuyện chuyên đề, giới thiệu sách mới; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu và viết cảm nhận về sách. Mỗi năm, có ít nhất 3.000.000 lượt truy cập và sử dụng thông tin tại chỗ và phục vụ lưu động; đạt ít nhất 2.000.000 lượt trên không gian mạng. Cùng với đó, 100% cơ sở giáo dục ở các bậc học, cấp học có các mô hình đọc sách với vốn tài liệu phù hợp, trong đó 100% trường ở cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông có thư viện đạt chuẩn theo quy định.

Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thành phố phấn đấu 100% người làm công tác thư viện trong hệ thống thư viện công cộng và cán bộ phụ trách tại các mô hình đọc sách trên địa bàn thành phố được đào tạo và bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ. Còn về xây dựng và phát triển mạng lưới tủ sách, phòng đọc cơ sở, phấn đấu mỗi năm đầu tư và củng cố, nâng cao chất lượng từ 100 - 200 mô hình tủ sách, thôn, tổ dân phố, phòng đọc cơ sở.

100% trường ở cấp tiểu học, cấp THCS và THPT tại Hà Nội có thư viện đạt chuẩn theo quy định
Nguồn: hanoi.qdnd.vn

Để hoàn thành các mục tiêu trên, UBND thành phố chỉ đạo việc phát triển các mô hình đọc sách trên cơ sở khai thác có hiệu quả, không ngừng phát triển nguồn vốn tri thức, văn hóa của con người và dân tộc Việt Nam nói chung và Thủ đô nói riêng, đồng thời, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa tri thức của nhân loại. Thành phố cũng xác định đây là hoạt động thường niên và lâu dài nên cần có sự nỗ lực, thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, nhất là vai trò của quận, huyện, thị xã, các trường học liên quan nhằm thực hiện tốt các mô hình đọc sách trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối họp Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. UBND các quận, huyện, thị xã bố trí ngân sách, huy động nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, trong đó chú trọng phát triển mạng lưới thư viện, nhà sách, tủ sách, đẩy mạnh xã hội hóa phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Hà Linh