Hà Nội: Ban hành Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin 

Xem với cỡ chữ
Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn.

Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định 135 ngày 20.1.2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng CNTT”. Mặt khác, Kế hoạch cũng nhằm hiện đại hoá hệ thống thông tin cơ sở, qua đó đổi mới phương thức và nội dung thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động thông tin cơ sở.

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra một số mục tiêu: đến năm 2025: phấn đấu 100% thông tin thiết yếu từ hệ thống thông tin cơ sở được phổ biến đến người dân; 100% ý kiến phản ánh của người dân về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống thông tin cơ sở; 100% cán bộ làm công tác thông tin cơ sở các cấp được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng CNTT để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật.

Từ năm 2021 trở đi, phấn đấu 100% đài truyền thanh cơ sở khi cần sửa chữa, nâng cấp được xem xét đầu tư ứng dụng CNTT - viễn thông theo quy định, tiêu chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT và TT), bảo đảm phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

Theo Kế hoạch, từ năm 2021 trở đi, phấn đấu 100% đài truyền thanh cơ sở của Hà Nội khi cần sửa chữa, nâng cấp được xem xét đầu tư ứng dụng CNTT. Ảnh: ITN
Theo Kế hoạch, từ năm 2021 trở đi, phấn đấu 100% đài truyền thanh cơ sở của Hà Nội khi cần sửa chữa, nâng cấp được xem xét đầu tư ứng dụng CNTT. Ảnh: ITN

Cũng theo kế hoạch mới ban hành, một nội dung sẽ được Hà Nội tập trung triển khai thời gian tới là xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT - viễn thông. Cụ thể, việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT - viễn thông phải đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn thông tin theo quy định của Bộ TT và TT.

Hệ thống đảm bảo kết nối trực tiếp hoặc dự liệu khả năng kết nối trực tiếp đến “hệ thống thông tin nguồn và thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở” (gọi tắt là “hệ thống thông tin nguồn”) do Bộ TT và TT xây dựng để nhận nội dung phát thanh; thực hiện các giải pháp về an toàn, bảo mật thông tin theo quy định.

Cùng với đó, TP Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì, sử dụng các đài truyền thanh có dây, đài truyền thanh không dây FM đang hoạt động tốt. Những đài truyền thanh không dây đang hoạt động trong băng tần không phù hợp với quy định hiện hành phải thực hiện chuyển đổi sang phương thức khác phù hợp ngay trong giai đoạn 2020 - 2021.

FM
TP Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì, sử dụng các đài truyền thanh có dây, đài truyền thanh không dây FM đang hoạt động tốt. Ảnh: ITN

Theo Kế hoạch, đối với những đài xuống cấp, hư hỏng không thể sửa chữa, không thể tiếp tục sử dụng thì xem xét đầu tư ứng dụng CNTT - viễn thông thay thế cho phù hợp với điều kiện của địa phương, lưu ý sử dụng lại các cụm loa còn hoạt động tốt. Trong giai đoạn trước mắt, đài truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT - viễn thông phải đảm bảo danh mục thiết bị cơ sở và yêu cầu kỹ thuật theo khuyến nghị tại công văn 1879/BTTTT-TTCS ngày 13.6.2019 của Bộ TT và TT; đảm bảo các quy định, yêu cầu khác theo “Đề án sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội” đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt tháng 8.2017. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế cung cấp, quản lý thông tin trên “hệ thống thông tin nguồn” và Bộ TT và TT ban hành quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thông tin, quản lý và vận hành đài truyền thanh cơ sở (theo lộ trình thực hiện Quyết định 135/2020 của Thủ tướng Chính phủ), đài truyền thanh cơ sở thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT và TT và UBND thành phố.

Đức Hiệp