Hà Giang: Trách nhiệm, khoa học trong chuẩn bị bầu cử