Hà Giang: Chủ động, quyết liệt phòng chống dịch Covid-19