H. Sông Lô, Vĩnh Phúc: Vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế 

Xem với cỡ chữ

Theo đánh giá tại Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện mới đây, 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, đồng thời duy trì, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội. Tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân trên địa bàn ổn định; giá trị sản xuất ước đạt 99,94% so với cùng kỳ. Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020, UBND huyện đã xây dựng nhiều giải pháp vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tập trung phát triển kinh tế. Kỳ họp đã ban hành nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề về thực trạng, kết quả hoạt động của các trạm y tế trên địa bàn huyện; ban hành nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2019; ban hành nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020; ban hành nghị quyết về việc xin chủ trương của HĐND huyện giao cho UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

TRANG NGUYỄN