Giáo dục thể chất của học sinh phải đúng cách, đúng thời điểm